ניר עמדה בענין בטיחות אימוני אופניים

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

מאת:ד"ר דן דבוסקיןניר עמדה משותף לאיגוד הטריאתלון ואיגוד האופניים בענין בטיחות אימוני אופניים הוכן ע"י ד"ר דן דבוסקין

הוכן ע"י ד"ר דן דבוסקין בהמשך לפגישה של האיגודים שנערכה ביום 4/10/01 משתתפים איגוד האופניים: יוני ירום, זיגי גוטבירט, יעקב יהב, משתתפים איגוד הטריאתלון (ועדת בטיחות): דן דבוסקין, אריה לנדסמן, אלי בללי.

א.האיגודים החליטו להביע ביחד את הזעזוע העמוק ואת השתתפותם בצער המשפחות על הריגתם בכביש החוף של שני חברי איגוד האופניים: עמי קוריצקי ודורון רובין ז"ל בזמן אימון ע"י נהג צעיר שזילזל בחיי אדם ואיבד שליטה ככל הנראה כתוצאה של עיפות ואולי גם סיבות אחרות.

ב.האיגודים מביעים ביחד את אכזבתם העמוקה מאי פעילותם של גורמים ממשלתיים כגון: מע"צ, משרד התחבורה והמשרד לתרבות, מדע וספורט בהמשך לדוח ועדת אלוני וסדרת התאונות הקטלניות שארעו בשנת 1999.

ג.האיגודים מחליטים לפעול ביחד להגברת המודעות לבטיחות באימוני אופניי כביש ובעיקר להביא לכך שהגורמים הממשלתיים יתחילו לפעול מידית בנושאים הבאים:
1.הכשרת מסלולי אופניים לאורך השוליים בכבישים קיימים בשלושה אזורים:
1.1 באזור הדרום: מבאר שבע לצומת אשלים, לצומת בית קמה ובחזרה לבאר שבע.
1.2 באזור המרכז: מרמלה לצומת נחשון לצומת לטרון ובחזרה לרמלה דרך משמר אילון.
1.3 בצפון: כביש 4 מפרדיס לחיפה וחזרה לפרדיס, כביש פרדיס יוקנעם וחזרה לפרדיס, כביש 90 בין צומת עמיעד לקרית שמונה.
1.4 במסלולי האופניים לעיל יבוצעו שיפוצים ע"י מע"צ בהתאם לאמור במיפרט להכשרת נתיבים לאופניים ליד הכבישים (ראה בהמשך).

2. שיפוץ השוליים והכשרתם כנתיבי רכיבה לאופניים כאשר כבישים אלו עוברים שיפוצים בכל רחבי הארץ בהתאם למיפרט להלן.
3. סלילת מסלולים יעודיים לאופניים לאורך פרוזדור מסילות הברזל והגדרת תקן הדרכים כך שלאורך כל כביש חדש ו/או מסילת ברזל יסללו נתיבים לאופניים באחריות משותפת של המועצות האזוריות ומע"צ.
4. הקמתם של מרכזים לאימוני אופניים במסלולים סגורים בכמה מקומות מרכזיים בארץ.
ד. יחסי ציבור – האיגודים יחלו ביחד בפעילות ציבורית לקידום הנושאים הנ"ל והעמדת מקורות מימון ציבוריים לקידום הנושאים.

ה. נושאים נוספים: האיגודים החליטו לפעול ביחד בנושאים הבאים:
1. הכנת מפת כבישי ישראל וסימון רמת הבטיחות לרכיבה על אופניים כדוגמת המפה שהוכנה במדינת מרילנד בארה"ב.
2. הודעות ודרישה מחברי האיגודים לא לרכב על כבישים מהירים האסורים לרכיבה על אופניים (כביש 1, חלקים מכבישים 2 ו 4).
3. קיום תחרויות לאופני כביש רק בכבישים סגורים לתנועה.

נספח: הכשרת שולי הכביש לרכיבת אופניים
עדכון: 19/10/01
עד אותו יום שבו יהיו בישראל שבילים יעודיים לאופניים בלבד יש צורך בהכשרת שולי הכבישים לרכיבת אופניים.
מוצע שהכשרת השוליים תעשה באופן מידי בכמה מקומות בארץ כפי שצוינו לעיל וכן בכל פעם שהכבישים הבין עירוניים עוברים שיפוצים משמעותיים.
1. השוליים המיועדים כמסלולי רכיבה לאופניים יהיו מאספלט באיכות גבוהה וברוחב של 2 מטר ומעלה.
2. הרמזורים והתמרורים בכבישים הללו יוצבו כך שניתן לחצות באופניים את הצמתים מבלי שהרוכבים נאלצים לעקוף את התמרורים ולהיכנס לכביש.
3. הפס הצהוב המפריד בין הכביש והשוליים יוחלף בפס הרעדה המונע מרכבים לרדת לשוליים בצורה לא מבוקרת.
4. מפרצי הכונה לרכב, מדרכות וכו' יורחקו מהשוליים כך שלא יקטעו נתיבי האופניים בצמתים.
5. השוליים יסומנו כנתיבי אופניים בצורה שתהיה ברורה לרוכבי האופניים ולנהגים (סימון אופניים בצבע על הכביש) כולל קווי הפרדה מקוקוים בצמתים.
6. בכל הכבישים הנ"ל יוצבו שלטי אזהרה לנהגים במרחק ובמקומות מתאימים שיגבירו את המודעות של הנהגים לרוכבי אופניים בכביש. השלטים יכללו גם הודעות בכתב "זהירות רוכבי אופניים בכביש".

7. עיני חתול להכוונת הרכבים יותקנו כך שלא יפריעו לרוכבי האופניים.
8. מע"צ תנקה ותרחיק מהשוליים מפגעים המסכנים את הרוכבים באופן שוטף ובעיקר לקראת סופי השבוע.
9. לא תותר עצירת רכבים על השוליים המסומנים כשבילי אופניים אלה אם היא נדרשת לצרכי חרום.
10. חנית רכב או עצירה על שולי הכביש המסומן כנתיב לאופניים תחשב כעבירת תנועה.
11. המשטרה תגרור רכבים שהושארו על השוליים מעבר לזמן הסביר לתיקונם.


רכיבת זכרון לזכרם של עמי קוריצקי ודורון רובין

***********************************************

לכבוד מתן וילנאי
שר התרבות, מדע וספורט
ירושלים
19/10/01

הנדון: ניר עמדה משותף לאיגוד הטריאתלון ואיגוד האופניים

בעקבות הארוע החמור שבו נהרגו רוכבי האופניים עמי קוריצקי ודורון רובין ז"ל החליטו האיגודים לפעול במשותף לקידום נושא הבטיחות בזמן אימוני אופניים. מצ"ב ניר העמדה שהוכן ביחד ע"י האיגודים.
כפי שהיבטחת, אנחנו מבקשים שתכנסו בדחיפות פגישה עם אנשי משרדכם, משרד התחבורה ומע"צ כדי שסוף סוף יחלו בצעדים מעשיים בשיפור הבטיחות לרוכבי האופניים.
חברי האיגודים אינם מוכנים יותר לקבל את המצב בו לא נעשים שום צעדים שמאפשרים רכיבת אופניים בטיחותית בישראל.
ההתעלמות המוחלטת של המוסדות הממשלתיים בצרכיהם של אוכלוסיה איכותית הולכת וגדלה העוסקת בספורט בריא וחשוב זה, מביאה לאסונות חדשים במקום לתרום לשיפור ולבטיחות בדרכים.

אנא טיפולכם הדחוף בנושא.

בתודה,
ד"ר דן דבוסקין יו"ר ועדת הבטיחות, איגוד הטריאתלון

העתקים: בועז רדנסקי, יו"ר איגוד הטריאתלון,
ד"ר יוני ירום, יור איגוד האופניים,
***********************************************

לכבוד מתן וילנאי
שר התרבות, מדע וספורט
ירושלים
11/3/02

הנדון: ישיבת עבודה עם מע"צ בנושא כבישים לרכיבת אופניי ספורט

לפני כמה חודשים בפגישה בכנסת סוכם לקיים פגישה עם אנשי משרד התחבורה, מע"צ ואולי גם הרשות לבטיחות בדרכים.

להפתעתי הרבה עד היום לא שמעתי שהצלחתם לארגן פגישה כזאת שהינה הכרחית אם אנו רוצים להגביר את הבטיחות הרכיבה ספורטיבית בכבישים.

חברי האיגודים אינם מוכנים יותר לקבל את המצב בו לא נעשים שום צעדים שמאפשרים רכיבת אופניים בטיחותית בישראל. ההתעלמות המוחלטת של המוסדות הממשלתיים בצרכיהם של אוכלוסיה
איכותית הולכת וגדלה העוסקת בספורט בריא וחשוב זה, מביאה לאסונות חדשים במקום לתרום לשיפור ולבטיחות בדרכים.

אנא טיפולכם הדחוף באירגון הפגישה בהשתתפותכם

בתודה,

ד"ר דן דבוסקין יו"ר ועדת הבטיחות, איגוד הטריאתלון

העתקים: בועז רדנסקי, יו"ר איגוד הטריאתלון,
ד"ר יוני ירום, יור איגוד האופניים

***********************************************

לכבוד מתן וילנאי
שר התרבות, מדע וספורט
ירושלים
21/3/02

הנדון: עמדת מע"צ בנושא בטיחות לרכיבת אופניי ספורט בכבישים

בשם חברי איגוד הטריאתלון ואיגוד האופניים אנחנו רוצים למחות בצורה חריפה על הצורה בה ממשיכה מע"צ (כנראה ביד אחת עם משרד התחבורה) להתנער מאחריותה לבטיחותם של רוכבי אופניים בכבישים,
להתחמק מכל דיון עניני בנושא, תוך זלזלול בחיי הספורטאים רוכבי האופניים.

כמה רוכבי אופניים עוד צריכים לההרג על הכבישים כדי שמנכ"לי מע"צ ומשרד התחבורה יאותו להיפגש עמנו לדיון עניני בנושא שמטרתו שינוי מדיניות מע"צ הגורסת שאין מקום לרוכבי האופניים בכבישי ישראל.

חורה לנו מהזלזול ומהשיטה של אי הופעת אנשי מע"צ ואנשי משרד התחבורה לדיון שזומן על ידכם, זימונים לישיבות עם מתכננים שאומרים בפה מלא שאין להם סמכויות!!

מאז ועדת אלוני שמונתה על ידך, לא התקיים אפילו דיון אחד עם אנשי מע"צ ומשרד התחבורה שמטרתו בחינת המדיניות של מע"צ. שאין מקום על הכביש לאופניים.

כפי שכבר אמרנו בעבר כל פגישה עם גורם שאינו ברמת קובעי המדיניות (שרים או מנכלים) היא מיותרת, לא מקדמת את הנושא ורק מבזבזת זמן שבו ניתן היה להשיג הישגים.
לדאבוננו כנראה שגם חלק מהאנשים במשרדך אינם מספיק מודעים לכך.

חברי האיגודים אינם מוכנים יותר לקבל את המצב שבו חבריהם והם עצמן עלולים להיפגע עקב מדיניות מיושנת הטומנת ראשה בחול, במקום להכיר במציאות של ענף הרכיבה הספורטיבית בישראל, כפי הנהוג והמקובל באירופה ובארה"ב.
אנו חוזרים ודורשים ממך אישית להיתערב בנושא ולדאוג לקיומה של פגישה בדרגים הגבוהים הנדרשים לשינוי המדיניות אנא טיפולכך הדחוף באירגון הפגישה בהשתתפותך.

בתודה, ובברכת חג שמח ובטיחותי

ד"ר דן דבוסקין, יו"ר ועדת הבטיחות, איגוד הטריאתלון
ד"ר יוני ירום, יו"ר איגוד האופניים

העתקים: בועז רדנסקי, יו"ר איגוד הטריאתלון
***********************************************

אל: רוכבי אופני כביש, חברי איגוד הטריאתלון, איגוד האופניים ואחרים

מאת: ד"ר דן דבוסקין, יו"ר ועדת הבטיחות, איגוד הטריאתלון ד"ר יוני ירום, יו"ר איגוד האופניים

הנדון: שינוי מדיניות מע"צ המתנגדת לרכיבה על שולי הכבישים בישראל

חברים יקרים:

במשך כמה שנים אנחנו מנסים נואשות לפעול לשיפור רמת הבטיחות באימוני אופני כביש. פעילות זו נבעה מהתאונות שהיו בשנים האחרונות ובהם נהרגו 6 מחברינו.
השר מתן וילנאי מינה ועדה בנושא לפני יותר משנתיים אבל מאומה לא יצא מכך.
מאז האסון הנורא שבה נהרגו חברינו עמי קוריצקי ודורון רובין ז"ל גיבשנו ניר עמדה משותף שהועבר לשר וילנאי.

רוב הדברים הנדרשים הם בסמכותם של מע"צ ומשרד התחבורה. אבל הנהלת שני המשרדים ממשיכים להתעלם מדרישתנו החד משמעית להיפגש עמם לדיון בשינוי המדיניות ואף לא הופיעו לפגישה משותפת עם השר וילנאי בכנסת. מצ"ב חלופת המכתבים והמסמכים שהגשנו ואשר עדין לא הביאו לכל תוצאות.

אנו פונים אל כל החברים לפנות אל השר מתן וילנאי לפי הפרטים מטה בדרישה חד משמעית לפעול מידית לקיומה של הפגישה עם הנהלת מע"צ והנהלת משרד התחבורה כדי לדון בשינוי המדיניות המסכנת את חיינו.

משרד התרבות, מדע וספורט:
טלפון:5411101 באיזור חיוג ירושלים (02)
פקס: 5811613 באיזור חיוג ירושלים (02)

דאר אלקטרוני:
[email protected]

בברכת אימונים בטוחים,
ד"ר דן דבוסקין, איגוד הטריאתלון הישראלי
ד"ר יוני ירום, איגוד האופנים

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes


אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם בכתבות או בפרסומי שוונג צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו או לבקש להוסיף את הקרדיט שלכם בדוא"ל: [email protected]

קראתם? השאירו תגובה...

כתבות אחרונות באתר

פודקאסטים מומלצים

אירועים קרובים

טורים

ציטוט השבוע

"כשמישהו אומר לי שאני לא יכולה לעשות זאת, אני פשוט לא מקשיבה לו", פלורנס גריפית ג'וניורהטוויטר שלנו

ערוץ הוידאו של שוונג

הפודקאסט של שוונג: ניהול אקטיבי פרק 5
הפודקאסט של שוונג: ניהול אקטיבי פרק 5
21:41
"אין לי מלים - זה היה החלום שלי"
"אין לי מלים - זה היה החלום שלי"
02:09
הפודקאסט של שוונג עם המאמן דן סלפטר
הפודקאסט של שוונג עם המאמן דן סלפטר
30:17
פרויקט ישראמן שלי - פרק 5👑"מה יותר קשה האימונים או התחרות?"
פרויקט ישראמן שלי - פרק 5👑"מה יותר קשה האימונים או התחרות?"
01:51
הפודקאסט של שוונג לסיכום טור דה פראנס 2022
הפודקאסט של שוונג לסיכום טור דה פראנס 2022
01:11:39
היתרונות של היוגה לספורטאים ולרצים
היתרונות של היוגה לספורטאים ולרצים
40:50
פרויקט ישראמן שלי - פרק 4👑"איך המשפחה הגיבה כשהודעתם להם שאתם נרשמים לישראמן?"
פרויקט ישראמן שלי - פרק 4👑"איך המשפחה הגיבה כשהודעתם להם שאתם נרשמים לישראמן?"
01:58
פרויקט ישראמן שלי - פרק 3👑"מתי הפעם הראשונה שהשתתפת בישראמן?"
פרויקט ישראמן שלי - פרק 3👑"מתי הפעם הראשונה שהשתתפת בישראמן?"
02:13
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 4
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 4
29:02
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 3
הפודקאסט של שוונג ניהול אקטיבי - פרק 3
30:20
הפודקאסט של שוונג: סיכום אליפות העולם בשחייה
הפודקאסט של שוונג: סיכום אליפות העולם בשחייה
30:09
הפודקאסט של שוונג: סיכום היום השני באליפות העולם בשחייה
הפודקאסט של שוונג: סיכום היום השני באליפות העולם בשחייה
30:31
איך מתכננים תחרות איש ברזל בחו"ל?
איך מתכננים תחרות איש ברזל בחו"ל?
44:51
"ישראמן שלי פרק 02": מה הרגשתם כשחציתם את קו הסיום של התחרות?
"ישראמן שלי פרק 02": מה הרגשתם כשחציתם את קו הסיום של התחרות?
02:12
"ישראמן שלי": מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על ישראמן?
"ישראמן שלי": מה עולה לכם לראש כשאתם חושבים על ישראמן?
01:21